Regelement

reglement

 

  1. Stichting De 4 van Strien, hierna: “(de) 4vS”, organiseert een jaarlijkse avondvierdaagse onder auspiciën van de Koninklijke Wandelbond Nederland. Het reglement van de Koninklijke Wandelbond Nederland is van toepassing. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Uitsluitend de betalende deelnemer/-ster is tijdens de Avondvierdaagse  verzekerd via  de Koninklijke Wandelbond Nederland.
  2. De wandelafstanden variëren van circa 3km, 5km en 10km waarbij men niet mag snelwandelen of zich in een looppas voortbewegen; geen gebruik mag maken van vervoersmiddelen; geen afval en/of andere rommel op het parcours mag achterlaten. De 5km en 10 km routes zijn i.v.m. de wisselende ondergronden (zand, gras, beton, steen en/of asfalt) helaas slecht geschikt voor rolstoelgebruikers. De 3 km route is daar wel geschikt voor rolstoelgebruikers. Op alle routes zijn medewerkers van de EHBO aanwezig voor het verlenen van eerste hulp.
  3. Deelname is geheel voor eigen risico. 4vS is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen, ziekte of verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
  4. Elke deelnemer is verplicht aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars en politie strikt op te volgen. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Eventuele boetes of sancties zijn voor eigen rekening. Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de geldende regels in natuurgebieden, de aangegeven routes te volgen en rekening te houden met andere weggebruikers.
  5. Deelnemers dienen zich persoonlijk of als groepsleider te melden bij de start, op de routes bij de controleposten en bij de finish . Gebeurt dit niet, dan wordt de deelnemer geacht te zijn uitgevallen. De laatste controlepost sluit uiterlijk om 20.30 uur. Deelnemers die zich na het sluiten van deze post nog niet hebben gemeld, worden beschouwd te zijn uitgevallen.
  6. De 4vS behoud zich het recht voor, zonder restitutie van het inschrijfgeld, de start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen dan wel het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten.
  7. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met een eventueel gebruik van zijn beeltenis in drukwerk, op foto, film/video, TV-beelden etc. Voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de D4vS. Personalia wordt uitsluitend gebruikt voor de administratie van de 4vS en zal enkel worden doorgegeven aan de KWBN bij ongevallen. De privacywet is hierop verder van toepassing.

Voor het gebruik van persoonsgegevens kan geen financiële vergoeding worden gevorderd. Bij inschrijving via de website kan er alleen worden ingeschreven nadat men heeft bevestigd (aangevinkt) kennis genomen te hebben van het Reglement.

  1. Het is de deelnemers niet toegestaan;

–              aanstootgevend gedrag te vertonen;

–              hoorbaar spelende geluidsdragers mee te nemen;

–              tijdens de wandeling alcoholische dranken te nuttigen;

–              vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten;

–              zich buiten de aangegeven wegen en /of paden te bevinden.

–              afval achter te laten op de route.

  1. Deelnemende honden dienen te zijn aangelijnd en dienen zich sociaal te kunnen gedragen naar zowel mede-deelnemers als omstanders. Honden eigenaren moeten zorgdragen voor het opruimen de uitwerpselen van hun hond.